Štatút súťaže HRADUJ.SK

Účel

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže HRADUJ.SK na stránke www.hraduj.sk (ďalej len „súťaž“). 

 

I.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže 

 1. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť PART Agency SK, a.s., so sídlom Jána Milca 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 377 767, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10068/L (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).
 2. Organizátorom súťaže je spoločnosť PART Agency SK, a.s., so sídlom Jána Milca 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 377 767, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10068/L (ďalej len „organizátor súťaže“).

 

II.

Cieľ súťaže 

Cieľom súťaže je návšteva hradov a zrúcanín v Trenčianskom a Žilinskom kraji a to konkrétne Čachtický hrad, Hrad Hričov, Hrad Lednica, Hrad Lietava, Považský hrad, Hrad Tematín, Trenčiansky hrad, Hrad Uhrovec, ktoré budú môcť súťažiaci navštíviť v termíne uvedenom v čl. III a zúčastnením súťaže sa budú musieť vyfotiť na hrade a túto fotku nahrať na Facebook stránku HRADUJ.SK

 

III.

Trvanie súťaže 

Termín konania súťaže začína dňa 1.7.2020 a končí dňom 31.12.2020.

 

IV.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

 1. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby uvedené v článku VI tohto štatútu.
 3. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je na účasť v súťaži nevyhnutný súhlas zákonného zástupcu, ktorý je potrebné po registrácii do 48 hodín zaslať vyhlasovateľovi súťaže na mail info@partagency.sk.

 

V.

Priebeh súťaže 

 1. Do súťaže sa účastník súťaže zapojí tak, že sa zaregistruje na stránke www.hraduj.sk prostredníctvom registračného formulára a objedná si štartovací balík HRADUJ.SK 2020 (ďalej len „štartovací balík“). V prípade, že tak neurobí, nebude do súťaže zaradený. Po registrácii a objednaní štartovacieho balíka do 10 dní zašle vyhlasovateľ súťažiacemu štartovací balík, ktorý bude obsahovať aj tričko a šatku v ktorých sa musí súťažiaci vyfotiť. 
 2. Na stránke www.hraduj.sk budú uvedené všetky zapojené hrady a zrúcaniny s informáciami o jednotlivých hradoch a zrúcaninách. 
 3. Úlohou účastníkov bude navštíviť jednotlivé hrady a v tričku alebo šatke HRADUJ.SK sa vyfotiť tak, že v pozadí bude identifikovateľná časť hradu. Následne fotografie nahrajú na Facebook stránku HRADUJ a pridajú svoj komentár či pocity z návštevy hradu príp. zašlú na mail organizátora info@partagency.sk. Za neplnoletého súťažiaceho tak urobí zákonný zástupca a meno súťažiaceho uvedie v komentári.
 4. Po návšteve všetkých vybraných hradov a splnení podmienok súťaže vám bude zaslaná medaila s diplomom.

 

VI.

Osobitné ustanovenia 

 1. Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.
 2. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia, chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže alebo zatraktívnenia súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
 3. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že účastník v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná medaila s diplomom. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré účastníkovi nebol diplom a medaila doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.
 4. Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.
 5. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
 6. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže, resp. organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
 7. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na www.hraduj.sk.

 

VII.

Zodpovednosť vyhlasovateľa a organizátora súťaže

 1. Súťažiaci si uvedomuje charakter súťaže a riziká spočívajúce v nebezpečenstve vzniku ujmy na zdraví. Súťažiaci prehlasuje, že si je vedomý toho, že nesie všetku zodpovednosť a riziká spojené s účasťou na tejto súťaží a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá́ mu vznikne, alebo ju spôsobí vyhlasovateľovi súťaže.
 2. Súťažiaci prehlasuje, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebude uplatňovať u vyhlasovateľa súťaže.
 3. Súťažiaci je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie t. j. poistenie do hôr, nakoľko náklady na zásah Horskej služby nie sú preplácané iným druhom poistenia.

 

VIII.

Záverečné ustanovenie 

Tento štatút je zverejnený na stránke www.hraduj.sk.

 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže                                                    

PART Agency SK, a.s., so sídlom Jána Milca 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 377 767, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10068/L.